Wednesday with 35,568 notes / reblog / like
fashionfever:

 
Wednesday with 21,889 notes / reblog / like
Wednesday with 2,100 notes / reblog / like
Wednesday with 168,281 notes / reblog / like
Wednesday with 1,741 notes / reblog / like
forthosewhocravefashion:

Valentina Zelyaeva by Xavi Gordo for Elle Russia April 2014
Wednesday with 322 notes / reblog / like
Wednesday with 45,388 notes / reblog / like
Wednesday with 471,983 notes / reblog / like
Wednesday with 171,070 notes / reblog / like
Wednesday with 250,627 notes / reblog / like