Wednesday with 35,099 notes / reblog / like
fashionfever:

 
Wednesday with 21,824 notes / reblog / like
Wednesday with 2,098 notes / reblog / like
Wednesday with 165,634 notes / reblog / like
Wednesday with 1,741 notes / reblog / like
forthosewhocravefashion:

Valentina Zelyaeva by Xavi Gordo for Elle Russia April 2014
Wednesday with 322 notes / reblog / like
Wednesday with 45,005 notes / reblog / like
Wednesday with 470,127 notes / reblog / like
Wednesday with 166,438 notes / reblog / like
Wednesday with 238,012 notes / reblog / like